Mystiek

Ken U zelve

De zoeker blikte in oostelijke richting naar de opgaande zon. In één enkel ogenblik vielen ontzag, mysterie en liefde hem ten deel. Dit kosmische werk van goddelijke inspiratie was integraal voedsel voor de ziel. Het bewustzijn fluisterde woordeloos vanuit de diepten en kwam tot zelfverwerkelijking.

Wat hierboven is uitgedrukt, beschrijft het ogenblik waarop iemand van binnen wordt aangespoord om de weg van het hart te volgen. De mysteriescholen hebben eeuwenlang de plek gevormd waar mystici de impuls van hun innerlijke stem bestudeerden en navolgden. De historici verhalen dat in de oude mysteriescholen van Griekenland, boven het portaal van Apollo in Delphi, de aanmaning ‘Ken Uzelve’ gegraveerd stond.

Deze twee woorden doorkruisen de tijd en stemmen ons ook vandaag de dag nog tot nadenken. Wat kan de auteur van deze aanmaning op dat moment aan de wereld hebben willen doorgeven? Was deze filosoof zich ervan bewust dat zijn twee eenvoudige woorden zich naar alle uithoeken van de wereld zouden verspreiden, en ons zoveel eeuwen later nog steeds ertoe zouden aanzetten hun betekenis te overdenken? Sta er eens een moment bij stil en neem waar wat deze woorden in u teweegbrengen.

De queeste naar het Zelf

Vanaf het eerste moment van de erkenning van het Zelf en het begin van ons bewuste bestaan hebben wij een niet aflatend en voortdurend verlangen gehad om onszelf te ontdekken. Wat instigeert dit verlangen? Waar komt het vandaan?

Vanaf onze eerste pogingen om een beschaving te vestigen tot aan de moderne tijd hebben wij getoond hoe krachtig wij ernaar verlangen te doorgronden hoe wij ons verhouden tot onszelf en al het andere. Het maakt niet uit of wij ooit in een historisch woestijndorp witte gewaden hebben gedragen, of een kostuum dragen in een schitterende, moderne stad. Ieder van ons heeft ervaren of ervaart dat hij naar een groter ‘iets’ wil voortgaan. Dat werkt nog steeds zo.

Volgens de overlevering hief een van onze voorouders, toen de mensheid voor het eerst zelfbewustzijn verkreeg, zijn armen in verering naar de rijzende zon, die al het leven schenkt. Terwijl hij zich omdraaide om te zien hoe de levengevende stralen zich verspreidden naar het firmament, nam onze zoeker zijn schaduw waar, die een kruis vormde. Zo werd ons Rozekruis geboren, net als de menselijke queeste naar begrip van zowel de schepping als van ons bewustzijn dat zich daarbinnen voortbeweegt.

Eeuwen later werkten de toenmalige wijzen er met volle overgave aan de mensheid te helpen over de grenzen van zijn moeizame, stoffelijke bestaan heen te blikken. Daarmee bevorderden zij het ontdekken van het Zelf in samenhang met wetenschappelijk onderzoek, want zij wisten dat bespiegeling door het bewustzijn van vitaal belang was voor ons bestaan. Zij wisten dat de mensheid met alle dingen verbonden is.

Lang voordat de grote massa dit aanvaardde, begrepen deze mystici dat onze planeet perfect in de ruimte roteert, in harmonie met het uitgestrekte universum, en dat het bewustzijn zich van deze grote beweging en eenheid bewust was geworden en er deel van uitmaakt. Zij waren zich scherp bewust van de harmonieuze balans van geven en nemen, die alle dingen belevendigt. Dankzij deze mystici kwamen de oude mysteriescholen tot leven in een wereld die tot op de dag van vandaag dorst naar kennis die tot Diepe Vrede leidt.

Deze oude mystici oefenen vanuit het verleden nog steeds invloed op ons uit, met meer dan contemplatieve uitspraken waarover wij kunnen nadenken. De werken die van hen zijn overgeleverd, spreken ons aan, net zoals zij dat vroeger gedaan hebben, waardoor wij kunnen waarnemen hoe het bewustzijn in de menselijke geschiedenis is voortgeschreden.

Stelt u zich eens voor wat het leven betekende voor de mensen die zich voor het allereerst van hun Zelf bewust werden. Alles wat hen omringde, moet geheimzinnig zijn geweest en hun bevattingsvermogen te boven zijn gegaan. Voor het eerst vroegen zij zich af: “Waarom ben ik hier? Hoe kom ik hier?”

De grote mysteriën van leven en dood en van ons tijdelijke bestaan, moeten toen in ons bewustzijn een prominente plaats hebben ingenomen. Natuurlijke verschijnselen als donder en bliksem zal men als schrikwekkende en onverklaarbare gebeurtenissen hebben beschouwd. Wij poogden deze fenomenen te verklaren met fantasierijke verhalen, een veelvoud aan goden, of met andere middelen, mogelijk om de vreemde wereld die ons omringde te kunnen bevatten.

Maar door gedachtekracht, die drijvende kracht achter onze bewuste evolutie en ons begrip van alle dingen, begonnen de wetenschap en ons bevattingsvermogen zich te ontwikkelen. Naarmate ons begrip van stoffelijke verschijnselen toenam, nam ook onze kennis toe, en kwamen wij tot vragen en antwoorden met betrekking tot natuurkundige verschijnselen. Naarmate wij ons bevrijdden van bepaalde angsten en van wat ons lichamelijk afleidde, schiepen wij geleidelijk aan meer tijd om ons te bezinnen op ons bewuste bestaan.

De ontwikkeling van mysteriescholen

De grote mysteriescholen, waarvan onze hedendaagse Rozekruisers Orde een onlosmakelijk deel vormt, ontwikkelden zich rondom deze evolutie van het bewuste begrip. Genoemde scholen kwamen op natuurlijke wijze voort uit liefde en het verlangen van de mens om kennis te verwerven en zich te ontplooien. Vele grote wetenschappelijke ontdekkingen waren een direct of indirect gevolg van de werking van deze mysteriescholen, doch allen die de drempel van hun portalen overschreden, deelden een gemeenschappelijk oogmerk: het volgen van de innerlijke drang om met God te communiceren en de grote geheimenissen van ons bewuste bestaan te ontsluieren – de mysteries van leven en dood.

In tegenstelling tot onderzoek van stoffelijke aard, waarbij het gaat om bewijsbare en meetbare gegevens, viel de tocht op weg naar innerlijke ontplooiing niet zo gemakkelijk te omschrijven. Veel van dit werk richtte zich op persoonlijke ervaringen, inspiratie en intuïtie. Hoe omschrijf je het onzichtbare? Hoewel ieder van ons beseft dat onze gedachten onzichtbaar zijn, weten wij ook met zekerheid dat zij bestaan. Wij weten ook dat ze krachtig zijn. Terwijl wij ons bewust zijn, kunnen wij niet aan gedachten ontsnappen.

Toch zijn er in alle tijden vele krachten geweest die aan anderen wilden vertellen hoe zij moesten denken, met onderwijl het verlangen om over de massa invloed uit te oefenen. Als gevolg daarvan werd het mystieke werk in vele gemeenschappen vaak als franje beschouwd en door velen gemeden. Om die reden moesten in het verleden de mystici en ook de mysteriescholen zelfs in het geheim opereren om vervolging te voorkomen. Degenen die gereed waren dit pad te betreden vonden dit geen probleem, want het verlangen om zich van het grotere, onzichtbare innerlijk Zelf bewust te zijn, was onwrikbaar.

Als gevolg hiervan dienden de mysteriescholen in de geschiedenis, net als heden ten dage, een onschatbaar doel, ook al was hun functioneren dikwijls zeer riskant. Ook tegenwoordig voelen veel mensen zich geroepen door de grote influisteringen van het Zelf, maar weten zij niet hoe zij erachter moeten komen wat die betekenen. Vandaar dat velen, om hun geest bezig te houden, het mooiste deel van zichzelf via uiterlijke prikkels verbergen. Wanneer de tijd komt, zal het bewustzijn van deze personen tot rust komen en luisteren wanneer de rustige, kalme kracht van het kleine stemmetje van binnen zich openbaart. Dan zullen zij het pad volgen dat werd gevolgd door onze mystieke voorouders.

De reis van de mensheid

Dit is onze reis, de reis van de mensheid. Hoewel die vol hobbels is, voortkomend uit misverstand en onwetendheid, is het niettemin een prachtige reis op weg naar eenwording met de God van ons hart. Het is echt een reis om onszelf te leren kennen, want alleen vanuit onszelf kunnen ware vrede en vreugde ons ten deel vallen.

Wanneer wij ongelukkig zijn, komt dat slechts van binnenuit. Als wij daarentegen vrolijk zijn, komt ook dat uit ons binnenste. Wat kunnen wij beter doen dan de werkwijze van God te zien als de levensadem die elk levengevend moment inspireert? Die innerlijke levensvonk komt voort uit onze adem en bevat alles wat wij nodig hebben voor een leven dat vervulling biedt. De rustige, zoete en kalmerende aansporingen van de subtiele stem in ons zijn in onze wereld sterker dan ooit tevoren.

De queeste van de mensheid krijgt steeds meer gestalte. Velen realiseren zich dat er in het leven meer is dan wat ons omgeeft. De reis om innerlijke groei te vinden is begonnen. Grote vraagstukken en hun antwoorden komen af op u, de zoeker. Aangespoord door het geweten zal de stem van het Zelf, die rustig en onverstoorbaar spreekt, sterk blijven en als uw gids onwankelbaar zijn.

Als door het samengaan met het innerlijk Zelf een glimp van deze innerlijke schoonheid zichtbaar wordt, wordt de duisternis verdreven en wordt een groter licht zichtbaar. Dankzij die inspanning zult u gelijkgestemden vinden, op wier sterke schouders u kunt leunen als u hulp en leiding nodig heeft. Net als toen de woorden Ken Uzelve voor het eerst in het oude Griekenland werden ingegraveerd, zijn de mysteriescholen springlevend. Bij hen vinden wij de weg naar spiritueel en mystiek begrip.

Uw ogen zijn de ogen van de waarnemer. Naarmate u verder naar binnen reist, wordt de menselijke ziel steeds helderder als een ontzagwekkend wonder. De hand van de architect van de tijd is daar afwezig. Leeftijd wordt vervangen door wijsheid; duisternis wordt vervangen door begrip. Wanneer u geconfronteerd wordt met tegenslag zult u worden begroet door inspirerende woorden.

Wij allen zijn zoekers en bevinden ons nu bij het portaal van de tempel, geleid door de zoete stem van het geweten. Ook wij bouwen, net als de wijzen van vroeger, een grote, prachtige tempel waarnaar anderen weer op zoek gaan. Mogen wij gracieus en met liefdevolle gedachten hand in hand gaan, en de wereld de eeuwige aansporing verschaffen die leidt tot meesterschap over het Zelf: Ken Uzelve.

 

Gerelateerde artikelen

Abonneer
Abonneren op
guest

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle opmerkingen